Regulamin Klubu Betterstyle i Kodeks Etyczny

Data publikacji 01.07.2024

Niniejszy Regulamin Klubu Betterstyle oraz wszelkie dokumenty, do których odnoszą się jego zapisy, określają prawa i obowiązki Członków Klubu Betterstyle.  
Akceptacja tych dokumentów stanowi wiążącą umowę pomiędzy firmą Betterstyle International (zwaną dalej Betterstyle) z siedzibą w Pruszkowie pod adresem  ul. 3-go Maja 8, bud. C2,  05-800 Pruszków, a Członkiem Klubu Betterstyle (Stałym Klientem lub Niezależnym Przedstawicielem) i zastępuje wszelkie wcześniejsze regulaminy, umowy, oświadczenia lub inne zobowiązania, jeśli były zawarte.  
Regulamin Klubu Betterstyle został opublikowany na stronie internetowej www.betterstyle.pl, zalecamy wydrukowanie  Regulaminu  i  wszelkich  innych dokumentów składających się na Umowę lub do ich zapisania i zachowania.  
 
DEFINICJE:  
Betterstyle International – oznacza spółkę, która jest sprzedawcą i dystrybutorem produktów Betterstyle na terenie Polski za pośrednictwem strony www.betterstyle.pl oraz spółką współdecydującą o przetwarzaniu danych osobowych (dalej: „Betterstyle”).  
Nazwa: Betterstyle International Sp. z o.o.,  
Siedziba: ul. 3-go Maja 8, bud. C2, 05-800 Pruszków,  
Dane kontaktowe: kontakt@betterstyle.pl  
Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358833, NIP 7010241855, REGON 142474506, BDO 000009093.  
 
Regulamin – jest umową zawartą między Betterstyle, a Członkiem Klubu.  

Plan Marketingowy Klubu Betterstyle/Plan Marketingowy - dokument wyjaśniający możliwości współpracy z Betterstyle. Do pobrania „tutaj”.  
 
Członek Klubu/Klubowicz – jest to osoba, która wypełniła formularz rejestracyjny poprzez stronę www.betterstyle.pl i dokończyła rejestrację poprzez aktywację linku rejestracyjnego (Stały Klient /Niezależny Przedstawiciel). Członkami Klubu mogą być osoby, które ukończyły 18 rok życia.  
 
Sponsor/Osoba wprowadzająca - jest to działający Członek Klubu, który wprowadza do Klubu nowe osoby; aktywnie buduje własną Grupę (sieć sprzedaży - strukturę), nadzoruje swoją Grupę, motywuje ją do osiągania lepszych wyników (sprzedaży) na podstawie czego jest nagradzany zgodnie z Planem Marketingowym;  
 
Sponsorowanie - oznacza zapraszanie do współpracy osób do struktury danego Członka Klubu (Grupy Osobistej) na zasadach określonych przez Plan Marketingowy (inaczej: rekrutowanie nowych osób do Klubu Betterstyle).  
 
Dane Osobowe - dane, które zostały podane podczas rejestracji i składania zamówienia przez Członka Klubu oraz wszelkie dodatkowe informacje, które Klubowicz zdecydował się przekazać Betterstyle podczas współpracy w ramach Klubu. Są to informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do Stałych Klientów, Niezależnych Przedstawicieli Betterstyle i innych osób trzecich, których dane są gromadzone również przez Członków Klubu i które są przetwarzane przez nich w ramach relacji z Betterstyle.  
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami „RODO”. Informacje w jaki sposób są przetwarzane znajdują się w „Polityce Prywatności”, niniejszym Regulaminie, „Obowiązku Informacyjnym” oraz plikach „cookies”.  
 
Kodeks Etyczny Klubu Betterstyle - wiążące zasady stanowiące część Regulaminu regulujące zachowanie Stałych Klientów/Niezależnych Przedstawicieli wobec Betterstyle oraz Klientów i innych Niezależnych Przedstawicieli Betterstyle.  
 
Katalog Betterstyle, Katalog - oferta w formie papierowej lub elektronicznej publikowana okresowo przez Betterstyle, zawierająca asortyment produktów Betterstyle i ich sugerowane ceny sprzedaży oraz dodatkowe informacje.  
 
Strefa Klubowicza – specjalna sekcja na stronie www.betterstyle.pl, która jest dostępna po zalogowaniu na konto założone podczas rejestracji w Klubie.  
 
Produkty Betterstyle - wszelkie produkty oferowane do sprzedaży poprzez katalog Betterstyle.  
Obszar sprzedaży - Polska.  
 
Znaki towarowe Betterstyle - nazwa Betterstyle, logo Betterstyle, nazwa i logo Blue Nature oraz nazwy produktów lub linii produktów sprzedawanych lub dystrybuowanych przez Betterstyle.  
 
Program promocyjny - programy marketingowe, sprzedażowe i motywacyjne wprowadzane okresowo przez Betterstyle dla Klubowiczów.  
 
I. OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W KLUBIE  
 
1. CZŁONKOSTWO W KLUBIE  
1.1. Przyjęcie do Klubu jest bezpłatne, następuje po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na stronie internetowej www.betterstyle.pl i dokończeniu aktywacji konta poprzez potwierdzenie rejestracji przy użyciu linku aktywacyjnego. Członka mi Klubu mogą być osoby, które ukończyły 18 rok życia.  
1.2. Członkostwo w Klubie rozpoczyna się od momentu przydzielenia indywidualnego numeru Klubowicza, co jest równoznaczne z akceptacją rejestracji przez Betterstyle. Jeżeli w ciągu miesiąca od wysłania wniosku konto nie zostanie aktywowane poprzez kliknięcie na link aktywacyjny, rejestracja w Klubie nie będzie skuteczna.  
1.3. Pierwszy okres członkowski w Klubie wynosi trzy miesiące, liczony jest od miesiąca rejestracji zgodnie z postanowieniem punktu 4.3 lit. B Regulaminu Klubu.  
Okres członkowski zostanie automatycznie wydłużony na 12 miesięcy pod warunkiem złożenia co najmniej jednego punktowanego zamówienia w ciągu wyżej wskazanych trzech miesięcy pierwszego okresu członkowskiego.  
Każdy kolejny okres członkowski zostaje automatycznie przedłużony na 12 miesięcy pod warunkiem złożenia co najmniej jednego punktowanego zamówienia przed upływem danego okresu.  
1.4. Członkowie Klubu dzielą się na: Stałych Klientów oraz Niezależnych Przedstawicieli.  
Stałym Klientem może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, która kupuje produkty Betterstyle na własne potrzeby. Stały Klient ma prawo do zakupu produktów Betterstyle w cenach dla Klubowiczów oraz prawo do rabatu przy zakupie produktów Betterstyle.  
Niezależnym Przedstawicielem może zostać każda osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek. Niezależny Przedstawiciel ma prawo do zakupu produktów Betterstyle w cenach dla Klubowiczów. Niezależny Przedstawiciel ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.  
1.5. Członkowie Klubu zobowiązani są do ścisłego przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu oraz obowiązującego prawa.  
1.6. Członkowie Klubu nie są pracownikami ani agentami Betterstyle. W związku z tym, nie są uprawnieni do reprezentowania Betterstyle w jakiejkolwiek formie, ani też nie mają prawa zaciągać jakichkolwiek zobowiązań w imieniu lub na rzecz Betterstyle.  
1.7. Członkowie Klubu nie są pełnomocnikami Betterstyle oraz nie są uprawnieni do składania oświadczeń woli, wiedzy lub innych oświadczeń w imieniu Betterstyle International. Są oni niezależni, działają jednak w oparciu o Regulamin, Kodeks Etyczny, wszelkie umowy z Betterstyle oraz obowiązujące przepisy prawne.  
1.8. Bez uprzedniej pisemnej zgody Betterstyle Członkowi Klubu nie wolno używać w związku z jego działalnością nazwy Betterstyle lub Blue Nature, jej logo lub jakichkolwiek nazw, znaków towarowych, znaków usług lub wszelkich innych praw do własności intelektualnej, które są własnością Betterstyle.  
1.9. Bez uprzedniej pisemnej zgody Betterstyle, Członek Klubu nie może przenosić praw wynikających ze współpracy z Betterstyle.  
1.10. Niezależny Przedstawiciel kupuje produkty Betterstyle na własny użytek oraz może je sprzedawać we własnym imieniu i na własny rachunek. W takim przypadku jest traktowany jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, a nie jako agent ani pracownik Betterstyle.  
1.11. Jeżeli Członek Klubu działa jako Niezależny Przedstawiciel zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych rejestracji, w tym rejestracji podatkowej, deklaracji podatkowej oraz rejestracji związanej z ochroną danych osobowych. Niezależny Przedstawiciel ponosi pełną odpowiedzialność za zgłaszanie i opłacanie wszystkich podatków i ceł, składek na ubezpieczenie społeczne i innych opłat. Niezależny Przedstawiciel ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, aby wszystkie aspekty korzystania z danych osobowych jego klientów i Członków grupy sponsorskiej były zgodne z krajowymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.  
 
2. NUMER REJESTRACYJNY  
2.1. Każdy Członek Klubu otrzymuje wraz z rejestracją jeden, indywidualny numer rejestracyjny, pod którym działa w Klubie.  
2.2. Jednemu Członkowi Klubu przysługuje tylko jeden numer rejestracyjny. Kolejne rejestracje tej samej osoby dokonywane w trakcie aktywnego członkostwa w Klubie będą usuwane.  
2.3. Wszelkie przywileje, uprawnienia oraz świadczenia ze strony Betterstyle przypisane są do indywidualnego numeru rejestracyjnego Członka Klubu.  
2.4. Numer rejestracyjny Członka Klubu oraz prawa majątkowe z nim związane podlegają dziedziczeniu na zasadach określonych przez odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.  
2.5. Zbycie numeru rejestracyjnego przez Członka Klubu może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Betterstyle.  
2.6. Małżonek Członka Klubu może zostać zarejestrowany pod osobnym numerem rejestracyjnym tylko w strukturze swojego małżonka w jego pierwszym poziomie.  
 
3. GRUPA SPONSORSKA  
3.1. Grupę Sponsorską tworzą Członkowie Klubu wprowadzani do Klubu przez działających już Członków Klubu.  
3.2. Każdy Członek Klubu ma prawo do sponsorowania i rozwoju sieci sprzedaży na zasadach określonych przez Plan Marketingowy.  
3.3. Nowemu Członkowi Klubu, który nie posiada osoby wprowadzającej (sponsora) zostaje on przydzielony przez Betterstyle.  
3.4. Członek Klubu, który tworzy i rozwija sieć sprzedaży poprzez sponsorowanie, ma obowiązek szkolenia nowych osób, prezentowania produktów Betterstyle zgodnie z Regulaminem, Planem Marketingowym i zasadami obowiązującymi w Betterstyle oraz motywowania do budowy sieci sprzedaży.  
3.5. Członkowie Klubu nie mogą dokonywać jakichkolwiek działań związanych z przenoszeniem Grup Sponsorskich w całości lub w części do struktury swojej lub innego Sponsora.  
3.6. Członkowie Klubu nie mogą wykorzystywać sieci sprzedaży, aby promować materiały, produkty lub procedury (w tym poprzez strony internetowe), które nie zostały oficjalnie zaakceptowane przez Betterstyle, są niezgodne z polityką Betterstyle lub jej procedurami.  
3.7. Członkowie Klubu, są zobowiązani do uczestniczenia we wskazanych spotkaniach instruktażowych i konferencjach organizowanych przez Betterstyle, do dzielenia się z innymi Członka mi Klubu doświadczeniami uzyskanymi we współpracy z Betterstyle i prezentowania ich na spotkaniach Członków Klubu.  
 
4. ODSTĄPIENIE, REZYGNACJA I WYGAŚNIĘCIE CZŁONKOSTWA W KLUBIE  
4.1. Członek Klubu może w terminie 7 dni kalendarzowych odstąpić od rejestracji w Klubie bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty oraz bez podania przyczyny. Termin na skorzystanie z tego prawa liczy się od dnia rejestracji.  
Członek Klubu powinien powiadomić Betterstyle na piśmie o odstąpieniu poprzez np.: skorzystanie z formularza odstąpienia (do pobrania „tutaj”) lub wysłanie maila na adres kontakt@betterstyle.pl.
W takim przypadku Betterstyle może odkupić od Członka Klubu nadające się do sprzedaży produkty, materiały informacyjno-instruktażowe, próbki produktów lub zestawy prezentacyjne nabyte od Betterstyle. Betterstyle zwróci Członkowi Klubu bez dokonania jakichkolwiek potrąceń, wszystkie kwoty wpłacone przez niego. Betterstyle nie ma jednak obowiązku odkupienia produktów materiałów informacyjno-instruktażowych, próbek produktów ani zestawów prezentacyjnych, jeśli nie są w stanie pierwotnym, to jest: nie są nowe i nie były używane.  
4.2. Członek Klubu może w dowolnym czasie zrezygnować z członkostwa w Klubie przez złożenie pisemnego formularza (do pobrania „tutaj) lub wysłanie maila na adres: kontakt@betterstyle.pl.  
4.3. Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku:  
4.4. złożenia przez Członka Klubu pisemnego zawiadomienia o rezygnacji z członkostwa – proces usunięcia danych trwa od 24 godzin do 30 dni od daty złożenia wniosku, po dokonaniu wszelkich formalności przez Członka Klubu (np. odbioru zamówienia, uregulowania płatności i itp.), 
4.5. niezłożenia przez Członka Klubu zamówienia punktowanego w okresie pierwszych trzech miesięcy od rejestracji – z datą pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie wyżej wymienionego okresu,  
4.6. niezłożenia przez Członka Klubu zamówienia punktowanego w żadnym z miesięcy w ciągu 12 miesięcznego okresu członkowskiego – z datą pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie wyżej wymienionego okresu,  
4.7. wykluczenia Członka z Klubu,  
4.8. śmierci Członka Klubu, pod warunkiem, że wszyscy jego następcy prawni odrzucą spadek.  
4.9. Ustanie lub wygaśnięcie członkostwa nie wyłącza i nie ogranicza w żaden sposób odpowiedzialności Członka Klubu wobec Betterstyle.  
4.10. Betterstyle przysługuje prawo wykluczenia Członka z Klubu, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:  
A. naruszenia zasad działania lub systemu sprzedaży (w tym sponsorowania) określonych w Regulaminie Klubu oraz Kodeksie Etycznym Członka Klubu,  
B. podjęcia działalności naruszającej interesy, dobre imię, pozycję rynkową, wizerunek Betterstyle lub Członków Klubu,  
C. prowadzenia działalności na rzecz lub na rachunek osób trzecich bez ich wiedzy lub zgody, (np. składanie zamówień, podejmowanie działań mających na celu dokonywanie zmian związanych z przenoszeniem grup sponsorskich), podania nieprawdziwych danych, w tym dotyczących statusu prawnego, danych adresowych bądź innych danych dotyczących Członka Klubu,  
D. nieprzekazania Betterstyle informacji związanych ze zmianą statusu prawnego Członka Klubu (np. zamknięcie lub zawieszenie działalności gospodarczej),  
E. złożenia jakiegokolwiek oświadczenia lub podania jakichkolwiek danych osobowych, które są merytorycznie niedokładne lub nieprawdziwe,  
F. przetwarzania danych osobowych sprzecznie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub prawa.  
4.4. W przypadku rezygnacji, wygaśnięcia lub wykluczenia Członek Klubu z datą usunięcia danych z konta traci wszelkie związane z członkostwem uprawnienia i przywileje, w tym bonusy i rabaty zgromadzone na koncie.  
4.5. Betterstyle może zawiesić Członka Klubu w jego prawach, w szczególności w przypadku powstania wątpliwości co do prawidłowego, zgodnego z zasadami działania lub prowadzenia sprzedaży produktów Betterstyle.  
4.6. Zawieszenie członkostwa skutkuje automatycznym zawieszeniem prawa do dokonywania zakupów, sponsorowania oraz zawieszeniem uprawnień związanych z działalnością w Klubie. Zawieszenie trwa do czasu wyjaśnienia sytuacji, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy.  
4.7. W przypadku wykluczenia z Klubu lub złożenia przez Członka Klubu rezygnacji z członkostwa, ponowne przyjęcie do Klubu może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty wykluczenia lub otrzymania przez Betterstyle pisemnego zawiadomienia o rezygnacji z członkostwa w Klubie. W takim przypadku ponowne przyjęcie do Klubu nastąpi po złożeniu nowego wniosku rejestracyjnego i jego akceptacji przez Betterstyle.  

5. ZAKUP PRODUKTÓW  
5.1. Składanie zamówienia  
5.1.1. Zamówienia można składać z katalogu na stronie www.betterstyle.pl poprzez wybranie produktów, które mają zostać kupione. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych złożenie zamówienia stanowi złożenie Betterstyle oferty zakupu wybranych produktów.  
5.1.2. Nie wszystkie produkty są dostępne przez cały czas obowiązywania katalogu. Informacja o braku danego produktu jest umieszczana w sekcji „Produkty niedostępne” oraz w szczegółach produktu.  
5.1.3. Betterstyle wyklucza wszelką odpowiedzialność w związku z brakami produktów.  
5.1.4. Zamówienie uważa się za złożone, jeżeli:  
• Zostały wybrane produkty, które mają być kupione, poprzez użycie ikonki „koszyka”,  
• Zostały podane dane osobowe i adresowe wymagane do dostawy,  
• Została wybrana forma płatności, a w przypadku płatności on-line została dokonana płatność, 
• Została wybrana forma otrzymania faktury (automatycznie zaznaczona jest faktura elektroniczna),
• Został zaakceptowany „Regulamin Klubu”,
• Potwierdzono złożenie zamówienia po kliknięciu guzika "zamów i zapłać".
5.1.5. Podczas składania zamówienia można sprawdzić i zmienić zawartość koszyka poprzez zmianę ilości produktów, usunąć produkty lub usunąć całą zawartość koszyka.  
5.1.6. Potwierdzenie złożenia zamówienia stanowi potwierdzenie zawarcia umowy kupna – sprzedaży oraz przyjęcia zamówienia do realizacji przez Betterstyle.  
5.1.7. Po złożeniu zamówienia zawarta umowa nie będzie przechowywana ani udostępniana: częścią umowy jest zamówienie oraz zaakceptowany Regulamin umieszczony na stronie internetowej (który może zostać zapisany lub wydrukowany przez Członka Klubu). Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim.  
5.1.8. Po złożeniu zamówienia nie będzie możliwa jego edycja. Anulowanie takiego zamówienia przez Betterstyle może nastąpić jedynie w geście dobrej woli. W celu anulacji zamówienia należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod adresem: kontakt@betterstyle.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.betterstyle.pl.   
5.1.9. Po anulowaniu zamówienia Betterstyle potwierdza dokonanie tej czynności. W przypadku wyboru płatności online na konto bankowe zwracana jest pełna kwota za zamówienie, pod warunkiem, że do czasu jego anulacji nie została wystawiona faktura.  Jeżeli faktura została już wystawiona, zwrot środków następuje na konto rabatowe Członka Klubu i jest do wykorzystania przy kolejnym zamówieniu.  
5.1.10. Betterstyle zastrzega sobie prawo do jednostronnego anulowania dowolnego złożonego zamówienia w dowolnym momencie, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że Członek Klubu narusza którykolwiek z zapisów Regulaminu Klubu lub Kodeksu Etycznego.  
5.1.11. Podczas realizacji i wysyłki zamówienia Członek Klubu otrzymuje mailowo wszelkie niezbędne informacje dotyczące tego zamówienia.  
5.1.12. Zamówienia można składać o każdej porze dnia, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem przerw niezbędnych na prace techniczne i konserwacyjne oraz prace związane z naliczaniem comiesięcznych bonusów i rabatów.  
5.1.13. Betterstyle nie ponosi odpowiedzialności za powyższe niedostępności katalogu i brak możliwości składania zamówień i odrzuca wszelkie związane z tym roszczenia.  
 
5.2. Ceny i płatności  
5.2.1. Wszystkie ceny produktów w katalogu są podane w lokalnej walucie, zawierają podatek VAT i stanowią pełną cenę detaliczną. 
5.2.2. Ceny podane na stronie internetowej www.betterstyle.pl są cenami katalogowymi, a ceny dla Członków Klubu dostępne są po zalogowaniu do Strefy Klubowicza.  
5.2.3. Ceny nie zawierają kosztów transportu (dostawy) oraz innych należności, które są zawsze podawane podczas składania zamówienia i które mogą się różnić w zależności od wielkości zamówienia i sposobu płatności.  
5.2.4. Betterstyle zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie i według własnego uznania.  
5.2.5. Betterstyle może wprowadzać również obniżki cen. Ponadto, zgodnie z Planem Marketingowym lub innymi akcjami marketingowymi Członkowi Klubu mogą zostać przyznane dodatkowe bonusy lub rabaty.  
5.2.6. Płatności można dokonywać elektronicznie, poprzez karty płatnicze, przelew bankowy lub przy odbiorze zamówienia (COD).  
5.2.7. Przy wyborze płatności za pobraniem może zostać doliczana dodatkowa opłata. Płatności należy dokonać u kuriera, który pobiera tylko kwotę podaną na liście przewozowym.  
5.2.8. Betterstyle zastrzega sobie prawo do współpracy z zewnętrznym usługodawcą w celu pobierania płatności.  
5.2.9. Aby zapewnić bezpieczeństwo płatności online kartą, wszystkie informacje dotyczące płatności są szyfrowane. Ponieważ Betterstyle współpracuje z autoryzowanymi dostawcami usług płatniczych, dane kart kredytowych są traktowane właściwie i zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa danych kart płatniczych między innymi PCI.
5.2.10. Członek Klubu wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych, które są dostępne w Strefie Klubowicza po zalogowaniu w zakładce „Profil/Historii zamówień”.  
  
5.3. Błędy i korekty na stronie internetowej  
5.3.1. Betterstyle dba, aby informacje zawarte na stronie www.betterstyle.pl były dokładne i aktualne, ale nie może zagwarantować, że strona będzie wolna od błędów, w tym dotyczących cen, dostępności produktów i usług oraz opisów produktów.  
5.3.2. Betterstyle zastrzega sobie prawo do poprawiania wszelkich nieścisłości lub błędów na swojej stronie internetowej i nie ponosi odpowiedzialności za takie błędy. Betterstyle w dowolnym momencie może wprowadzać ulepszenia i/lub zmiany funkcji, funkcjonalności lub zawartości strony. Wszelkie uwagi dotyczące nieprawidłowości mogą być zgłaszane poprzez email kontakt@betterstyle.pl lub formularz kontaktowy dostępny na stronie www.betterstyle.pl.  

6. Dostawa i przeniesienie ryzyka  
6.1. Dostawa zamówionych produktów odbywa się jedynie na terenie Polski na adres podawany podczas składania zamówienia.  
6.2. Zamówienia są dostarczane w najszybszym możliwym terminie po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji nie później niż 30 dni.  
6.3. Betterstyle nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie, nieprawidłowe lub spóźnione dostarczenie zamówienia spowodowane okolicznościami niezależnymi od Betterstyle, w szczególności podaniem przez Członka Klubu nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych i adresowych.  
6.4. Z chwilą dostarczenia produktów ryzyko ich utraty przechodzi na Członka Klubu.  
6.5. W sytuacji braku dostarczenia przesyłki firma kurierska zwraca całość zamówienia do Betterstyle. Betterstyle zastrzega sobie, iż w sytuacji ponownego wysłania paczki może być naliczona dodatkowa opłata za jej ponowne wysłanie.    
6.6. W przypadku kilkukrotnej anulacji zamówienia, Betterstyle zastrzega sobie prawo do wymogu dokonywania płatności wyłącznie online.  
 
7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY   
7.1. Członkowie Klubu mają prawo odstąpienia od umowy zakupu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  
7.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Członek Klubu lub osoba trzecia, wskazana przez niego, ale inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy.  
7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Członek Klubu musi poinformować Betterstyle o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną na kontakt@betterstyle.pl lub poprzez formularz kontaktowy.  
7.4. Członek Klubu może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zakupu (do pobrania „tutaj”), umieszczonego na stronie www.betterstyle.pl jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli Członek Klubu skorzysta z tej możliwości zostanie niezwłocznie przesłane mu potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną. 
7.5. Betterstyle, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia przez Członka Klubu o odstąpieniu od umowy, zwróci Członkowi Klubu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Członka Klubu sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Betterstyle).  
7.6. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały użyte przez Członka Klubu w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie ponosi on żadnych opłat w związku ze zwrotem należności. Produkty muszą zostać odesłane lub przekazane na adres Betterstyle International sp. z.o.o zgodnie z adresem umieszczonym w Strefie Klubowicza niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Członek Klubu poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz/rzeczy zostaną odesłane przed upływem terminu 14 dni. Członek Klubu będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.  
7.7. Betterstyle zastrzega sobie, że zwrot płatności otrzymanych od Członka Klubu może nastąpić do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Członka Klubu dowodu jego odesłania.  
7.8. Członek Klubu odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy np. stwierdzenia czy przedmiot działa prawidłowo.  

8. REKLAMACJE  
8.1. Po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić jej zawartość, aby upewnić się, że nie zawiera produktów, które uległy uszkodzeniu w transporcie. Członek Klubu lub osoba, która otrzymała zamówienie w jego imieniu, musi niezwłocznie wysłać informację składając reklamację i opisując uszkodzenie/wadę.  
8.2. Reklamacje należy składać poprzez email lub formularz reklamacyjny na adres reklamacje@betterstyle.pl zgodnie z zasadami i drukiem reklamacyjnym zamieszczonym w Strefie Klubowicza (do pobrania „tutaj”).  
8.3. W celu złożenia reklamacji należy podać niezbędne dane do jej rozpatrzenia:  
• Numer faktury/zamówienia, na której znajduje się reklamowany produkt,  
• kod i ilość reklamowanego produktu/produktów,  
• dołączyć czytelne zdjęcie (zdjęcia) lub film pokazujący wadę produktu. W przypadku reklamacji więcej niż jednej sztuki tego samego produktu  należy na jednym zdjęciu lub filmie pokazać wszystkie wadliwe produkty.
• deklarację wymiany produktu lub zwrotu jego równowartości, która wiąże się z wystawieniem faktury korygującej na określony produkt. Wystawienie faktury korygującej skutkuje zmniejszeniem ilości punktów za reklamowany produkt w miesiącu wystawienia dokumentu.  
8.4. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Betterstyle zapewni usługę zgodnie z żądaniem Członka Klubu tj. prześle nowy produkt lub jego część (jeśli tylko jeden z elementów zestawu został uszkodzony/jest wadliwy) wraz z kolejnym zamówieniem albo jego równowartość zwróci na konto rabatowe Członka Klubu. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Klubie Betterstyle produkt zostanie dosłany, o ile Klubowicz poinformuje Betterstyle o zgłoszonej wcześniej reklamacji.  
8.5. Reklamacje zgłaszane niezgodnie z Regulaminem lub niespełniające wymogów oraz zgłoszone po terminie pozostaną bez rozpoznania.  
8.6. Termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia, tj. wysłania pełnych danych zgodnie z punktem 8.3.  
8.7. Rodzaje reklamacji i terminy zgłoszenia:  
8.7.1. Gwarancja satysfakcji  
• Klient ma prawo do zwrotu Członkowi Klubu kupionych towarów w terminie 14 dni od daty zakupu. Zwrot ten możliwy jest pod warunkiem, że produkt ten nie jest zniszczony, a w przypadku produktów do czyszczenia lub kosmetyków, zużyty nie więcej niż w jednej trzeciej swojej zawartości.  
• Członek Klubu zobowiązany jest zwrócić klientowi zapłaconą przez niego kwotę i przesłać produkt pocztą jako przesyłkę ekonomiczną do Betterstyle w terminie 30 dni liczonych od dnia dostarczenia produktu wraz z wypełnionym drukiem reklamacji.  
• Po otrzymaniu produktu Betterstyle zwróci jego równowartość na konto rabatowe Członka Klubu.  
8.7.2. Reklamacje wynikające z tytułu wad produktów  
• Reklamacje wynikające z tytułu wad produktów uwzględniane będą w terminie 24 miesięcy od daty zakupu.  
• Członkowie Klubu zobowiązani są do wysłania zdjęcia/filmu wadliwego produktu wraz z niezbędnymi informacjami z punktu 8.3 reklamacji.  
• W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Betterstyle prześle nowy produkt wraz z kolejnym zamówieniem lub jego równowartość zwróci na konto rabatowe Członka Klubu.  
8.7.3. Reklamacje ilościowe  
• Prosimy o sprawdzenie paczki w obecności kuriera, a w razie stwierdzenia braku produktu, o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Betterstyle.  
• Termin na zgłoszenie braku produktu w paczce to trzy dni od dnia otrzymania paczki przez Członka Klubu.  
8.7.4. Reklamacje asortymentowe  
• Członek Klubu przesyła produkt pocztą do siedziby Betterstyle w Polsce paczką ekonomiczną wraz z wypełnionym drukiem reklamacji.  
• W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Betterstyle prześle nowy produkt wraz z kolejnym zamówieniem lub jego równowartość zwróci na konto rabatowe Członka Klubu.  
 
9. SYSTEM SPRZEDAŻY  
9.1.   Klub ma na celu promowanie sprzedaży bezpośredniej organizowanej przez Betterstyle i ułatwienie współpracy z Betterstyle.  
9.2.    Sprzedaż produktów Betterstyle odbywa się poprzez sieci sprzedaży bezpośredniej, z wyłączeniem tradycyjnej sprzedaży detalicznej (np. sklepy stacjonarne, bazary, targi), hurtowej oraz takiej sprzedaży internetowej, w której stosowane są: przetargi na ceny produktów, licytacja lub aukcji cen.
9.4. Strona internetowa Niezależnego Przedstawiciela powinna zawierać odpowiednie oznaczenia oraz informacje takie jak:
• Wskazanie wyraźne i w widocznym miejscu, iż jest to strona Niezależnego Przedstawiciela Klubu Betterstyle. Informacja ta powinna być umieszczona w centralnym miejscu, w sposób widoczny, na górze strony. W celu uruchomienia strony wykorzystującej logotyp i markę Betterstyle Niezależny Przedstawiciel musi otrzymać pisemną zgodę na jej publikację od Betterstyle.
• Zabroniona jest sprzedaż internetowa produktów Betterstyle z wykorzystaniem domen z użyciem nazwy „Betterstyle”.
9.5. Niezależnemu Przedstawicielowi nie wolno używać znaków towarowych i nazw firmy Betterstyle w związku ze swoją działalnością biznesową. W żadnym przypadku Niezależny Przedstawiciel nie może używać znaków towarowych i nazwy firmy Betterstyle w nazwie swojej firmy lub jako część, nazwy domeny lub strony, profilu firmy w sieciach społecznościowych.
9.6. Sprzedając produkty Betterstyle, Niezależny Przedstawiciel będzie kierował się zaleceniami Betterstyle dotyczącymi projektowania, wyglądu strony i procesu sprzedaży.   
9.7. Zabrania się rozpowszechniania jakichkolwiek informacji o produktach, mogących wprowadzić konsumenta w błąd, jak również składania oświadczeń o ich leczniczym działaniu lub o innych właściwościach jakich nie posiadają lub nie są potwierdzone lub wskazane przez Betterstyle.  
9.8. Ogłoszenia i materiały reklamowe: Członek Klubu może korzystać wyłącznie z wydawnictw, informatorów, broszur, książek, ulotek, witryn internetowych wydanych lub udostępnionych przez Betterstyle. Publikacje nie mogą być zmieniane i nie wolno ich używać w celu niezgodnym z ich przeznaczeniem. Własne materiały informacyjne czy ogłoszenia muszą być każdorazowo zatwierdzane przez Betterstyle.  
9.9. Członek Klubu ma prawo do swobodnego udzielania informacji o osobistych doświadczeniach z produktami w tym również na portalach społecznościowych, z wyraźnym zaznaczeniem, iż jest to jego osobiste zdanie lub pogląd.  
9.10. Jakiekolwiek oświadczenia prasowe, dotyczące produktów lub sieci we wszelkiego rodzaju mediach (tradycyjnych lub elektronicznych) są zabronione, możliwe tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody kierownictwa Betterstyle. Członek Klubu ponosi wszelką odpowiedzialność, wynikającą z nieuczciwego postępowania rynkowego. Żadne konsekwencje z tego tytułu nie obciążają Betterstyle. Naruszenie niniejszego postanowienia będzie traktowane jako naruszenie istotnych postanowień Regulaminu.  

 
10. OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU BETTERSTYLE   
10.1. Obowiązki ogólne  
10.1.1. Członek Klubu rejestrujący się za pośrednictwem strony www.betterstyle.pl ze względu na bezpieczeństwo danych odpowiedzialny jest za wybranie silnego hasła składającego się co najmniej z 8 znaków, zachowania poufności swojego konta i hasła, ograniczenia dostępu do urządzenia (np.: komputera, telefonu lub innego urządzenia).  
10.1.2. Klubowicz zobowiązany jest do podania zgodnie z prawdą i prawidłowo wszystkich wymaganych danych, w szczególności jest zobowiązany do podania prawidłowego i pełnego adresu, na który ma zostać wysłany zamówiony towar.  
10.1.3. Obowiązkiem Członka Klubu jest informowanie swoich klientów oraz postępowanie zgodnie z zasadami odstąpienia od umowy zakupu produktów lub zgłoszenia reklamacji.  
10.1.4. Członek Klubu zobowiązuje się nie naruszać zasady, że znaki towarowe Betterstyle, marka i logo, narzędzia i materiały również w wersji online oraz bazy danych są informacjami zastrzeżonymi i są własnością Betterstyle.  
10.1.5. W celu prezentacji produktów, możliwości współpracy oraz jakiekolwiek materiałów promocyjnych lub edukacyjnych dla jakiegokolwiek innego Niezależnego Przedstawiciela/Klienta Betterstyle, należy ściśle przestrzegać Regulaminu i Kodeksu Etycznego oraz udzielać informacji zgodnie z dostarczonymi przez Betterstyle materiałami.  
10.1.6. Członkowie Klubu zobowiązani są do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań finansowych wobec Betterstyle.  
10.1.7. Członek Klubu nie jest uprawniony do podejmowania jakichkolwiek czynności w imieniu i na rzecz Betterstyle, w szczególności do zaciągania zobowiązań czy dokonywania rozporządzeń majątkowych.  
10.1.8. Członek Klubu jest uprawniony do uzyskiwania rabatów i bonusów za rozwój sieci sprzedaży.  
 
10.2. Obowiązki w obszarze ochrony danych osobowych   
10.2.1. Betterstyle powierza Członkowi Klubu przetwarzanie danych osobowych innych  Członków Klubu w ramach jego struktury w celach i zakresie określonych w Regulaminie, a Członek Klubu oświadcza, że będzie przetwarzać dane zgodnie z przepisami RODO.  
10.2.2. Członek Klubu może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, zgodnie z informacjami o ochronie danych udostępnionymi klientom i innym Członkom Klubu.  
10.2.3. Członek Klubu może gromadzić, zapisywać, przechowywać, wykorzystywać i aktualizować dane osobowe. Będąc niezależnym administratorem danych osobowych Członek Klubu gwarantuje przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów i zasad dotyczących ochrony danych osobowych. W związku z tym, że regulacje prawne mogą wymagać od Członka Klubu zarejestrowania się we właściwym urzędzie ochrony danych, jego obowiązkiem jest ustalenie czy rejestracja jest wymagana i dokonanie jej, jeżeli jest obowiązkowa.  
10.2.4. Członek Klubu może zbierać dane osobowe bezpośrednio od kandydata na nowego Członka Klubu upewniając się, że wykorzystanie danych osobowych jest zgodne z obowiązującym prawem.  
10.2.5. Członek Klubu musi podejmować wszelkie (techniczne i organizacyjne) środki bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem lub dostępem, w szczególności, gdy przetwarzanie obejmuje przesyłanie danych przez sieć. Środki te muszą zapewniać poziom bezpieczeństwa odpowiedni do zagrożeń związanych z przetwarzaniem i charakterem danych osobowych, które mają być chronione, z uwzględnieniem stanu techniki i kosztów związanych z ich wdrażaniem. W przypadku przesyłania plików zawierających dane osobowe, pliki te będą zabezpieczone podczas transmisji przez sieć publiczną za pomocą kryptograficznych środków ochrony danych osobowych.  
10.2.6. Członek Klubu zgadza się odpowiedzieć niezwłocznie na każde pytanie, jakie zada Betterstyle w związku z przetwarzaniem przez niego powierzonych danych, w szczególności dotyczących zabezpieczeń danych osobowych stosowanych przez Klubowicza.  
10.2.7. Po ustaniu współpracy z Betterstyle (rezygnacji z uczestnictwa w Klubie) Członek Klubu zobowiązany jest do niezwłocznego zwrócenia/zniszczenia danych osobowych oraz do usunięcia tych danych ze wszystkich nośników, na których zostały zapisane.  
10.2.8. Po stwierdzeniu jakiegokolwiek naruszenia bezpieczeństwa danych Członek Klubu jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Betterstyle o przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniu, utracie, zmianie, nieupoważnionym ujawnieniu lub dostępie do danych osobowych. Informacja o takim incydencie powinna zostać niezwłocznie wysłana na adres kontakt@betterstyle.pl z opisem zdarzenia i związanymi z nim dokumentami.  
10.2.9. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Członka Klubu, może korzystać z praw o ochronie danych osobowych, a Członek Klubu jest zobowiązany do zastosowania się do takiego żądania w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo oraz procedury Betterstyle.  
10.2.10. Betterstyle nie jest odpowiedzialna za zobowiązania Członka Klubu w stosunku do osób trzecich wynikających z przetwarzania danych osobowych w sprzeczności z niniejszym Regulaminem Klubu, jak również za zobowiązania wobec osób, które Członek Klubu upoważnił do przetwarzania danych osobowych.  
10.2.11. Betterstyle zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za kary, koszty, opłaty i ogólnie wszelkie wydatki, które Członek Klubu może ponieść w wyniku naruszenia jakichkolwiek obowiązujących przepisów o ochronie danych.  
10.2.12. Członek Klubu ma obowiązek zawarcia z osobą, której powierza dane do przetwarzania, pisemnej umowy powierzenia, określającej cel i zakres powierzenia przetwarzania danych.  
 
10.3. Komunikacja marketingowa i handlowa prowadzona przez Członków Klubu  
10.3.1. Członek Klubu zobowiązany jest to pozyskania od swoich klientów zgody czy chcą otrzymywać od niego komunikaty marketingowe dotyczące produktów Betterstyle. Po otrzymaniu niewątpliwej zgody, może wysyłać takie wiadomości klientowi
10.3.2. Członek Klubu zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zgód marketingowych każdego odbiorcy komunikacji wysyłanej przez niego. W rejestrze tym musi zostać umieszczona data wyrażenia zgody oraz język w jakim wyrażono zgodę. Każda komunikacja marketingowa musi zawierać informację o prawie do rezygnacji odbiorcy z komunikacji i sposobie skorzystania z tego prawa.  
10.3.3. Komunikaty marketingowe i handlowe mogą odnosić się wyłącznie do produktów Betterstyle i muszą być wyraźnie rozpoznawalne jako komunikaty marketingowe lub handlowe.  
10.3.4. Oferty promocyjne, takie jak zniżki, bonusy i prezenty, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, muszą być wyraźnie rozpoznawalne jako takie, a warunki, które należy spełnić, aby z nich skorzystać, muszą być łatwo dostępne oraz jasno i jednoznacznie przedstawione. Treść takich komunikatów reklamowych i marketingowych musi być zgodna z niniejszymi Regulaminem i wszelkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi komunikatów handlowych.  
10.3.5. Każdy wysłany komunikat musi zawierać imię i nazwisko Członka Klubu oraz jego dane kontaktowe jako nadawcy komunikatu handlowego oraz ważny adres e-mail (i/lub inne środki, takie jak link rezygnacji z subskrypcji), za pomocą których klienci mogą się skontaktować z Członkiem Klubu, aby zrezygnować z otrzymywania komunikatów marketingowych.  
10.3.6. Członek Klubu nie może wysyłać informacji handlowych i marketingowych w imieniu Betterstyle.  
     
11. OBOWIĄZKI BETTERSTYLE  
11.1. Betterstyle dostarcza zamówione produkty w zależności od ich dostępności.  
11.2. Betterstyle daje możliwość Członkom Klubu do uzyskiwania rabatów i bonusów za rozwój sieci sprzedaży w ramach Planu Marketingowego.  
11.3. Betterstyle wypłaca bonusy za usługi marketingowe i rozwój sieci sprzedaży do 14 dni roboczych od daty wystawienia prawidłowej faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11.4. Betterstyle ma obowiązek realizowania prawa każdego Członka Klubu do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawa do ich usunięcia, sprostowania, prawa do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem zgodnie z Polityką Ochrony Danych Osobowych.  
 
12. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA   
12.1. Niezależny Przedstawiciel, w celu zarejestrowania na swoim koncie firmy zobowiązany jest do wpisania samodzielnie w profilu swojego konta w Betterstyle następujących danych:  
• Nazwę i adres rejestracyjny firmy 
• Numeru NIP
• Informacji, czy jest płatnikiem VAT lub nim nie jest
• Numeru konta i nazwy banku  
12.2. Niezależny Przedstawiciel zobowiązany jest do:  
• podania pisemnej informacji o zawieszeniu lub zakończeniu prowadzenia działalności,  
• poinformowania o zmianie statusu podatkowego  
12.3. Niezależny Przedstawiciel ponosi odpowiedzialność za podanie powyższych danych zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym.  
12.4. W przypadku błędnie podanych danych Betterstyle nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Niezależnemu Przedstawicielowi z powodu nieprawidłowo wystawionych faktur sprzedażowych.  
12.5. Dane firmy mogą zostać wpisane tylko na jednym numerze rejestracyjnym. W przypadku wątpliwości co do podanych danych Niezależny Przedstawiciel może być poproszony o potwierdzenie ich niezbędnymi dokumentami.  
12.6. Po comiesięcznym naliczeniu przez Betterstyle bonusów, Niezależny Przedstawiciel wystawia do 4. dnia następnego miesiąca  fakturę z opisem „za usługi marketingowe i rozwój sieci sprzedaży MM/RRRR” (MM/RRRR oznacza miesiąc i rok wystawienia faktury). Faktura powinna być wystawiona przez właściciela firmy, który figuruje w systemie Betterstyle  lub osobę upoważnioną przez niego, będącą Członkiem Klubu Betterstyle.
12.7. Na Fakturach sprzedażowych wystawianych przez Betterstyle dane firmowe Niezależnego Przedstawiciela figurują od momentu wpisania ich w systemie (na profilu Przedstawiciela) przez Niezależnego Przedstawiciela.  
12.8. Wszelkie korekty i wyjaśnienia przed Urzędem Skarbowym spoczywają na Niezależnym Przedstawicielu.
12.9. Po 14 dniach roboczych od otrzymania przez Betterstyle prawidłowo wystawionej przez Niezależnego Przedstawiciela faktury z tytułu usług marketingowych i rozwoju sieci sprzedaży środki zostaną przekazane na wskazane konto bankowe. Kwota wypłaty obliczona jest na podstawie Planu Marketingowego oraz miesięcznych obrotów Niezależnego Przedstawiciela.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
13.1. Umowa Niezależnego Przedstawiciela podlega prawu obowiązującemu na terytorium sprzedaży i zgodnie z nim będzie interpretowana.  
13.2. Jeśli jakikolwiek zapis Regulaminu zostanie uznany za niezgodny z prawem, nieważny lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalny, nieważność tego zapisu nie wpłynie na ważność pozostałych zapisów Regulaminu.  
13.3. Niewyegzekwowanie przez Betterstyle któregokolwiek z zapisów niniejszego dokumentu nie będzie uważane za zrzeczenie się jego wykonalności.  
13.4. Betterstyle zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu (w tym Kodeksu Etycznego), Planu Marketingowego oraz programów promocyjnych, procedur i innych zasad w celu utrzymania i poprawy efektywności zarówno ekonomicznej jak i organizacyjnej. Wówczas dokument będzie miał nową wersję wraz z nową datą jego obowiązywania. Zmiany mogą wynikać z:  
A. dostosowań wymaganych warunkami rynkowymi;  
B. zmiany obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych;  
C. zmiany Planu Marketingowego Betterstyle;  
D. restrukturyzacji struktury biznesowej i dystrybucyjnej Betterstyle;  
E. zmian w procesie rejestracji i wymaganiach rejestracyjnych;  
F. zmian w kodeksach i zasadach narzuconych przez stowarzyszenia sprzedaży bezpośredniej, do których należy Betterstyle;  
G. innych zmian mających wpływ na model biznesowy Betterstyle.  
13.5. Powyższe zmiany mogą okazać się konieczne, aby sprostać przyszłym wymogom rynku sprzedaży bezpośredniej, dostosować się do warunków przepisów prawnych, uzyskać lub utrzymać członkostwo w Stowarzyszeniach Sprzedaży Bezpośredniej, do których należy Betterstyle lub aby poprawić wydajności i konkurencyjności Betterstyle.  
13.6. Zmiany Regulaminu nie wpływają na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.  
13.7. Wszelkie zmiany, o których mowa w punkcie 13.4, muszą zostać przez Członka Klubu zaakceptowane jako warunek składania zamówień.  
13.8. Betterstyle może dokonać cesji lub przeniesienia niniejszego Regulaminu lub dowolnej jego części na dowolną spółkę należącą do grupy Betterstyle.  
13.9. Betterstyle komunikuje się z Członka mi Klubu poprzez między innymi wysyłanie do nich alertów, powiadomień, e-maili, listownie, telefonicznie, etc. Członek Klubu może aktualizować swoje preferencje dotyczące komunikacji marketingowej od Betterstyle w dowolnym momencie, logując się do Strefy Klubowicza na stronie www.betterstyle.pl. Członek Klubu akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na przesyłanie przez Betterstyle wszelkich innych informacji/komunikatów związanych z jego umową i/lub zamówieniami na trwałym nośniku innym niż papier (tj. do przechowywania informacji w sposób, który jest dostępny do wykorzystania w przyszłości przez wystarczająco długi okres czasu i który umożliwia również odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci).  
13.10. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają pierwszeństwo przed innymi dokumentami, o których mowa w niniejszym Regulaminie.  
 
14. INFORMACJE O PRYWATNOŚCI  
14.1. Informacje o tym, jak dane Członków Klubu są przetwarzane znajdują się w Polityce Prywatności Betterstyle.  
14.2. Betterstyle zobowiązuje się do zachowania poufności i bezpieczeństwa wszystkich danych osobowych (chociaż zastrzega sobie prawo do ujawnienia tych informacji w okolicznościach określonych w „Polityce Prywatności”). Betterstyle przechowuje dane na bezpiecznym serwerze i przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych i ochrony konsumentów.  
14.3. Inne istotne informacje dotyczące Betterstyle International Sp. z o.o. przedstawiono poniżej.  

Nazwa: Betterstyle International Sp. z o.o.,  
Adres: ul.3-go Maja 8 bud. C2, 05-800, Pruszków  
Dane kontaktowe: kontakt@betterstyle.pl
Numer KRS 0000358833,  
NIP 7010241855, REGON 142474506, BDO 000009093.  
 
KONTAKT:  
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące Umowy, w tym niniejszych Warunków, napisz do nas na adres kontakt@betterstyle.pl. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Twoje obawy i rozwiązać wszelkie problemy, na które zwrócisz nam uwagę.  

II. KODEKS ETYCZNY CZŁONKA KLUBU

Członek Klubu zobowiązuje się działać zgodnie z Regulaminem Klubu, a w szczególności:  
1. Dokłada najwyższej staranności i rzetelności w obsłudze swoich klientów oraz członków swojej Grupy Sponsorskiej.  
2. Prezentuje produkty Betterstyle zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami sprzedaży bezpośredniej. Jako Stały Klient / Niezależny Przedstawiciel nie sprzedaje produktów Betterstyle poprzez punkty sprzedaży detalicznej, hurtowej, bazarowej, aukcje internetowe itp. oraz w inny sposób sprzeczny z istotą sprzedaży bezpośredniej lub Regulaminem i Kodeksem Etycznym.  
3. Dba o wizerunek i reputację Betterstyle.  
4. Nie składa żadnych oświadczeń ani nie podejmuje żadnych działań, które mogłyby zaszkodzić wizerunkowi Betterstyle lub produktów.  
5. Prowadzi swoją działalność w sposób zgodny z prawem i Kodeksem Etycznym.  
6. Przedstawia możliwości działania w Klubie w sposób uczciwy i zgodny z Materiałami Betterstyle, do których należą: Plan Marketingowy i inne bieżące materiały firmowe.   
7. Nie składa fałszywych, wprowadzających w błąd lub przesadnych twierdzeń na temat produktów lub potencjału zarobkowego Betterstyle.  
8. Nie nakłania ani bezpośrednio, ani pośrednio innych Członków Klubu do zmiany ich Sponsora ani do współpracy z inną niż Betterstyle firmą sprzedaży bezpośredniej.  
9. Dba o wizerunek własny, jak i produktów i usług Betterstyle.
10. Od poziomu Starszego Menagera Niezależny Przedstawiciel nie uczestniczy aktywnie w działaniach konkurencyjnych wobec Betterstyle International (innych spółek powiązanych z Betterstyle) w jakiekolwiek formie z innymi osobami i firmami sprzedaży bezpośredniej.  
11. Przestrzega postanowień o prawach konsumenta wynikających z DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21 z późn. zm.).   
12. Postępuje również zgodnie z „Kodeksem Sprzedaży Bezpośredniej PSSB”, znajdującego się na stronie https://pssb.pl/o-stowarzyszeniu/kodeks-pssb.  
 

Poprzednie wersje regulaminu:

Regulamin Klubu oraz Kodeks Etyczny obowiązujący do 06.2024
 

Znajdź nas:

Polubowne rozwiązywanie sporów dotyczących zakupów internetowych jest możliwe za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/