POLITYKA PRYWATNOŚCI BETTERSTYLE INTERNATIONAL

Betterstyle International Sp. zo.o. traktuje z najwyższą powagą ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych osób odwiedzających niniejszą stronę (serwis).   

Polityka Prywatności określa podstawy, zasady oraz granice zbierania i przetwarzania Twoich danych osobowych przez BetterStyle International Sp. o.o. Poniżej znajdziesz dokładne informacje dotyczące sposobów przetwarzania Twoich danych osobowych oraz celów ich przetwarzania. Rejestrując się elektronicznie na stronie www.betterstyle.pl zostaniesz poproszona/poproszony o wyrażenie niezbędnych zgód na przetwarzanie Twoich danych osobowych.   

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.2019.1781, t.j. z dnia 2019.09.19 z późn. zm., zwana dalej „Ustawą”, a od 25 maja Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, str.1) zwane dalej „RODO” jest BetterStyle International Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (05-800), ul. 3 Maja 8 bud. C2(KRS: 0000358833).   

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą/RODO. Celem ich przetwarzania jest zapewnienie wykonania naszych obowiązków oraz ochrony naszych praw związanych z Twoją rejestracją. 

Przetwarzanie danych następuje w oparciu o zasady opisane poniżej.   

Dane osobowe

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe (czyli informacje, dzięki którym można Cię zidentyfikować), które przekazujesz nam rejestrując się w Klubie BetterStyle na stronie www.betterstyle.pl, kontaktując się z nami telefonicznie lub mailowo kontakt@betterstyle.pl, reklamacje@betterstyle.pl albo w inny sposób. Twoje dane są również zbierane, kiedy składasz zamówienie, bierzesz udział w naszych konkursach, promocjach, ankietach, jak również, gdy udzielasz się na kanałach w social mediach.   

Zbieramy i przetwarzamy następujące dane:   

 • Imię
 • Nazwisko
 • Data urodzenia
 • Adres
 • Adres e-mail   
 • Numer telefonu   
 • Unikalny numer Członka Klubu BetterStyle 
 • NIP / Nazwa firmy – jeśli je podałeś  
 • Numer konta bankowego – jeśli go podałeś  
 • Imię i nazwisko opiekuna prawnego, jeśli nie jesteś pełnoletnia/pełnoletni   
 • Numer paszportu lub dowodu osobistego (od członków Klubu biorących udział w konferencjach zagranicznych).   
 • Przekazanie tych danych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania realizacja niektórych oferowanych przez BetterStyle usług będzie niemożliwa.   

Przechowujemy historię Twoich zakupów, osiągnięte przez Ciebie tytuły i poziomy rabatowe, Twoje wyniki sprzedażowe, informacje o sponsorowanych przez Ciebie osobach, itp.    

Przy każdej Twojej wizycie na naszej stronie www.betterstyle.pl możemy automatycznie zbierać następujące dane:    

 • informacje techniczne, w tym adres IP Twojego komputera, informacje dotyczące Twoich danych do logowania, nazwy i wersji przeglądarki, strefy czasowej.   
 • informacje o Twojej sesji, w tym o adresach URL, z których zostałeś przekierowany na naszą stronę www.betterstyle.pl lub na które zostałaś/zostałeś z niej przekierowana/przekierowany (wraz z datą przekierowania), produktach, które przeglądałaś/przeglądałeś lub których szukałaś/szukałeś; czasie ładowania stron, błędach pobierania, Twojej aktywności na stronach (przeglądanie, kliknięcia).   

Wykorzystanie danych

Wykorzystujemy posiadane o Tobie dane w następujących celach:   

 • aby wykonać nasze obowiązki wynikające z umów, które zostały zawarte między Tobą i BetterStyle oraz aby dostarczać Ci towary i usługi, które od nas zamawiasz;   
 • aby rozwiązywać spory i problemy, rozpatrywać reklamacje, zbierać opłaty, odpowiadać na Twoje pytania oraz realizować Twoje żądania;   
 • aby informować Cię za pomocą poczty elektronicznej, tradycyjnej, SMSów lub telefonów o produktach i usługach, które w naszej ocenie mogą Cię zainteresować – o ile wyrazisz na to zgodę;   
 • aby spełnić obowiązki wynikające z naszej współpracy, a nałożone na BetterStyle przez prawo, takie jak obowiązki podatkowe, ubezpieczeniowe, statystyczne, itp.   
 • aby umożliwić Ci komunikację z innymi Członkami Klubu BetterStyle;   
 • aby zapewnić efektywne zarządzanie siecią Członków Klubu BetterStyle;    
 • aby monitorować i zapewnić, że Twoje działania są zgodne z naszymi zasadami;   
 • aby informować Cię o zmianach w naszych usługach;    
 • aby realizować nasze wewnętrzne cele biznesowe, takie jak: audyty, analiza danych, opracowanie nowych produktów, udoskonalania naszej strony internetowej, poprawa usług, badanie skuteczności akcji promocyjnych, itp.;   
 • aby zapewnić naszej stronie internetowej bezpieczeństwo;   
 • aby móc odpowiadać na pytania i wnioski złożone przez odpowiednie organy lub urzędy;   
 • aby zapewnić właściwą obsługę klienta.   

Udostępnianie Twoich danych

1. Twoje dane nie są sprzedawane w celach komercyjnych.   

2. Twoje dane mogą zostać przekazane w celu ich przetwarzania innym spółkom z naszej grupy (spółka matka oraz inne spółki z grupy kapitałowej) w celu wsparcia nas w wykonywaniu zadań, o których mowa w punkcie dotyczącym wykorzystywania danych, w zgodzie z obowiązującym prawem.   

3. Twoje dane mogą zostać przez nas udostępnione, w ściśle określonych celach, podmiotom trzecim, takim jak:   

 • Partnerzy biznesowi, czyli dostawcy i podwykonawcy, którzy wykonują umowy, które zawieramy z nimi lub z Tobą. Dotyczy to przede wszystkim firm kurierskich, przewoźników, firm windykacyjnych, dostawcy usług logistycznych (np. pakowanie), usług obsługi konsumentów, firm kadrowo-księgowych, świadczących usługi hostingowe w obrocie sieciowym (Internet lub podobne).   
 • Nasza sieć Członków Klubu BetterStyle – w szczególności Twojemu sponsorowi, Nad Sponsorom (Członkowi Klubu BetterStyle, który wprowadził do Klubu Twojego sponsora) oraz Członkom Klubu BetterStyle sponsorowanym przez Ciebie, w celu efektywnego zarządzania siecią sprzedaży.   
 • Dostawcy usług analitycznych i technologicznych oraz wyszukiwarek, którzy wspierają nas w rozwijaniu i optymalizacji naszej strony.   
 • Dostawcy rozwiązań technicznych, które pozwalają nam wysyłać do Ciebie wiadomości, w szczególności dostawcom usług zbiorowej wysyłki mailingu oraz sms.   

4. Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim, jeżeli będziemy do tego zobligowani przez obowiązujące przepisy prawa.   

Przechowywanie danych osobowych

Wszystkie informacje, które nam podajesz lub które zbieramy na Twój temat, są przechowywane na bezpiecznych serwerach. Wszystkie transakcje płatności w sieci będą szyfrowane przy wykorzystaniu protokołu SSL oraz będą przetwarzane przez zewnętrznych dostawców usług. Nie przechowujemy i nie zbieramy informacji dotyczących kart kredytowych i debetowych.   

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że przepisy prawa wymagają bądź dopuszczają dłuższy okres retencji.   

Twoje prawa

 • Masz prawo do dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania. Większość danych możesz sprawdzić logując się na swoje konto w Strefie Przedstawiciela. Jeżeli stwierdzisz, że Twoje dane są błędne lub nieaktualne skontaktuj się z nami mailowo na adres kontakt@betterstyle.pl w celu przekazania informacji, które dane chciałbyś zmienić. Masz również prawo do żądania usunięcia swoich danych. Na Twój wniosek przesłany do Biura Obsługi BetterStyle zamkniemy Twoje konto tak szybko jak to jest możliwe. Po jego zamknięciu będziemy przechowywali dane osobowe, jeśli wymaga tego prawo, np. w celu pobrania zaległych płatności, księgowo-podatkowym, zapobiegania oszustwom, rozwiązywania sporów, rozpatrywania reklamacji czy wsparcia w zakresie postępowań sądowych.   

 • Masz prawo żądać, aby Twoje dane nie były przetwarzane w celach marketingowych. Przy zbieraniu danych informujemy, jeśli zamierzamy wykorzystać podane przez Ciebie dane w tym celu lub jeżeli zamierzamy udostępnić te dane podmiotom trzecim w tym celu, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.   

Bezpieczeństwo i obowiązek starannego działania   

Jesteś odpowiedzialna/odpowiedzialny, za utrzymanie w tajemnicy hasła, które utworzyłaś/utworzyłeś, a przy wykorzystaniu, których masz dostęp do części naszego serwisu („Strefa Przedstawiciela”). Jeśli podzielisz się swoim hasłem z osobami trzecimi, będziesz odpowiedzialna/odpowiedzialny za wszelkie aktywności tych osób na Twoim koncie i związane z tym ryzyka. Skutkiem ujawnienia hasła może być w szczególności utrata kontroli nad Twoimi danymi osobowymi, które mogą zostać wykorzystane, aby zaciągać prawnie wiążące zobowiązania w Twoim imieniu. Jeżeli Twoje hasło zostało w jakikolwiek sposób ujawnione, niezwłocznie poinformuj nas o tym oraz zmień swoje hasło. Poza procesem logowania do systemu nigdy nie prosimy Cię o podanie hasła.    

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić Twoje dane, jednak przesyłanie danych przez Internet nigdy  nie jest całkowicie bezpieczne i nie możemy zapewnić bezwzględnego bezpieczeństwa danych, które przesyłasz  do naszego serwisu. Transmisja danych odbywa się na Twoje ryzyko. Kiedy Twoje dane dotrą do nas, zapewnimy odpowiednie procedury i zabezpieczenia, aby nie dopuścić do nieupoważnionego dostępu do danych.   

Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Twoje obowiązki   

Jako członkowi Klubu BetterStyle, powierzamy Ci przetwarzanie danych osobowych innych członków Klubu na podstawie poniższych postanowień. Powierzamy Ci przetwarzanie danych osobowych w celach i zakresie określonych w Regulaminie Klubu BetterStyle oraz w poniższych Zasadach, a Ty oświadczasz, że będziesz przetwarzać dane w zgodzie z przepisami Ustawy/RODO.   

Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie postanowień niniejszych Zasad.   

Jesteś zobowiązana/zobowiązany do:   

 • przetwarzania powierzonych Tobie danych osobowych wyłącznie w celu określonym powyżej,   
 • niepodejmowania żadnych działań mających na celu dalsze powierzenie lub udostępnienie danych w sposób nieprzewidziany w niniejszych Zasad lub na podstawie przepisów prawa,   
 • niezwłocznego zwrócenia danych osobowych po ustaniu Twojej współpracy z nami (rezygnacji z uczestnictwa w Klubie BetterStyle), oraz do usunięcia tych danych ze wszystkich nośników danych, na których zostały one zapisane.   

Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia u Ciebie kontroli sposobów przetwarzania powierzonych danych. Masz obowiązek umożliwienia nam przeprowadzenia takiej kontroli niezwłocznie po wezwaniu.   

Zgadzasz się odpowiedzieć niezwłocznie na każde pytanie, jakie zadamy Ci w związku z przetwarzaniem danych powierzonym na podstawie tej Polityki Prywatności oraz Regulaminu Klubu BetterStyle, w szczególności dotyczących zabezpieczeń danych osobowych stosowanych przez Ciebie.   

Upoważniamy Ciebie do przetwarzania danych osobowych w celu i w zakresie wskazanym w Zasadach,  w szczególności w systemach informatycznych oraz w formie papierowej, jak również do udzielania dalszych upoważnień osobom współpracującym z Tobą na podstawie umów cywilnoprawnych, pod warunkiem,  że umownie zastrzeżesz, że te osoby będą przestrzegały wszystkich wymagań dotyczących przetwarzania danych, które dotyczą Ciebie, oraz pod warunkiem, że takie dalsze upoważnienie zostanie przez nas zaakceptowane.  W przypadku przesyłania plików zawierających dane osobowe, pliki te będą zabezpieczone podczas transmisji przez sieć publiczną za pomocą kryptograficznych środków ochrony danych osobowych.    

 • Mamy prawo anulować Twoją rejestrację jako Członka Klubu BetterStyle w przypadku, gdy będziesz przetwarzać dane osobowe sprzecznie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.   

Nie jesteśmy odpowiedzialni za Twoje zobowiązania w stosunku do osób trzecich wynikających z przetwarzania danych osobowych w sprzeczności z niniejszą Polityką Prywatności, jak również za Twoje zobowiązania wobec osób, które upoważniłaś/upoważniłeś lub przekazałaś/przekazałeś do przetwarzania danych osobowych.   

Powyższe postanowienia nie powodują zwolnienia Ciebie z obowiązku zawarcia z osobą, której powierzysz dane do przetwarzania pisemnej umowy powierzenia, określającej cel i zakres powierzenia przetwarzania danych.   

Cookies

Nasza strona używa cookies (niewielkich plików umieszczonych na dysku twardym użytkowników naszej strony) aby odróżnić Ciebie od innych użytkowników serwisu. Pozwala nam to zapewnić Ci najwyższą jakość naszych usług oraz ulepszać nasz serwis. Używamy cookies w celu analizy przepływu informacji, personalizacji usług, treści i reklam, mierzenia efektywności promocji oraz promocji zaufania i bezpieczeństwa. Niektóre cookies zawierają dane osobowe – na przykład, wybierając opcję „zapamiętaj mnie” podczas logowania, cookie będzie przechowywać nazwę użytkownika. Większość cookies nie przechowuje informacji służących do identyfikacji użytkownika, a zawiera ogólne informacje takie jak sposoby w jakie użytkownik trafia na naszą stronę i jej używa lub jego lokalizację. Możesz zrezygnować z plików cookies, jeżeli Twoja przeglądarka na to pozwala, ale może  to sprawić, że nie będziesz mógł w pełni korzystać z usług oferowanych przez system BetterStyle. Więcej informacji o cookies i o tym jak je wyłączyć znajdziesz na stronie: http://www.allaboutcookies.org/managecookies.   

Google Analytics

Aby zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszych witryn korzystamy z usługi Google Analytics. Oznacza to, że kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową przeglądarka automatycznie przesyła określone informacje do Google. Obejmuje to na przykład adres strony internetowej, którą odwiedzasz oraz twój adres IP. Szczegółowe informacje o tym jak technologie Google gromadzą i przetwarzają dane dostępne są pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/partners/.   

Jeśli nie chcesz, aby w twojej przeglądarce wykorzystywana była usługa Google Analytics, to możesz zainstalować dodatek do przeglądarki Google Analytics. Więcej informacji na temat Google Analytics i polityki prywatności  

Google znajdziesz TUTAJ>>. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl   

Korzystanie z serwisu przez dzieci

Serwis nie jest adresowany do osób w wieku poniżej szesnastu lat, w związku z czym oczekujemy, że osoby takie nie będą dostarczać danych osobowych za jego pośrednictwem.   

Aktualizacje Polityki Prywatności

Zmiany wprowadzane w Polityce Prywatności umieszczane są na stronie www.betterstyle.pl oraz jeżeli jest to konieczne, zostaną przesłane do Ciebie mailowo. Zmiany wchodzą w życie w momencie publikacji. Używanie serwisu po wprowadzeniu zmian jest jednoznaczne z ich akceptacją.   

Kontakt

Jeżeli masz jakieś pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Polityki Prywatności prosimy o wysłanie ich pocztą elektroniczną na adres kontakt@betterstyle.pl lub pocztą tradycyjną na adres: 

Betterstyle International Sp. z o.o.,  ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.