REGULAMIN KLUBU

I. OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W KLUBIE BETTERSTYLE    

1. CZŁONKOSTWO W KLUBIE   

1.1. Przyjęcie do Klubu jest bezpłatne, po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na stronie internetowej www.betterstyle.pl, następuje na okres 12 miesięcy i może zostać przedłużone.

1.2. Pierwszy okres członkowski w Klubie wynosi 12 miesięcy i liczony jest od miesiąca rejestracji.   

1.3. Członkostwo ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejnych 12 miesięcy, każdorazowo liczonych od daty zakończenia poprzedniego okresu członkowskiego, pod warunkiem złożenia przez Członka Klubu nowego (kolejnego) zamówienia przed upływem danego okresu członkowskiego.     

1.4. Małżonek członka Klubu może zostać zarejestrowany pod osobnym numerem rejestracyjnym tylko w strukturze swojego małżonka w jego pierwszym poziomie.   

1.5. Członkowie Klubu dzielą się na: Stałych Klientów oraz Niezależnych Przedstawicieli.    

 • Stałym Klientem może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zakupuje produkty BetterStyle na własne potrzeby. Stały Klient ma prawo do zakupu produktów BetterStyle po cenie hurtowej oraz prawo do rabatu przy zakupie produktów BetterStyle.    
 • Niezależnym Przedstawicielem może zostać każda osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek. Niezależny Przedstawiciel ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.   

1.6. Członkowie Klubu zobowiązani są do ścisłego przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu oraz obowiązującego prawa.   

1.7. Członkowie Klubu nie są pracownikami ani agentami firmy BetterStyle bądź jakiegokolwiek jej oddziału. W związku z tym, nie są uprawnieni do reprezentowania BetterStyle w jakiejkolwiek formie, ani też nie mają prawa zaciągać jakichkolwiek zobowiązań w imieniu lub na rzecz firmy BetterStyle.    

1.8. Członkowie Klubu nie są pełnomocnikami Klubu BetterStyle oraz nie są uprawniani  do składania oświadczeń w imieniu powołanych wyżej podmiotów. Członkowie Klubu  są niezależni, działają jednak w oparciu o Regulamin, Umowy Członkowskie, Kodeks Etyczny, inne umowy oraz przepisy prawne.   

1.9. Członkowi Klubu nie wolno używać w związku z jego działalnością nazwy BetterStyle  lub BetterStyle i jej logo, lub jakichkolwiek nazw, znaków towarowych, znaków usług lub wszelkich innych praw do własności intelektualnej, które są własnością firmy BetterStyle bądź jakiegokolwiek jej oddziału, bez uprzedniej pisemnej zgody BetterStyle  lub odpowiedniego oddziału.    

1.10. Członek Klubu nie może przenosić praw wynikających ze współpracy z BetterStyle bez uprzedniej pisemnej zgody BetterStyle.    

Członek Klubu może w dowolnym czasie zrezygnować z członkostwa w Klubie przez złożenie pisemnego wniosku lub wysłanie maila na adres: kontakt@betterstyle.pl    

1.11. Rejestracja w Klubie możliwa jest również dla osób niepełnoletnich, które ukończyły  16 rok życia pod warunkiem uzyskania zgody na ich członkostwo od ich rodziców lub opiekunów prawnych.   

 • Osoba niepełnoletnia zobowiązana jest do złożenia wraz z wnioskiem o rejestrację pisemnej zgody na rejestrację w Klubie oraz na publikację danych osobowych ze strony osób będących jej przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym.     
 • Uprawnienia wynikające z członkostwa w Klubie będą aktywowane wyłącznie po potwierdzeniu zgłoszenia niepełnoletniego przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego oraz po odnotowaniu tego zdarzenia w systemie informatycznym BetterStyle.   
 • Osoba niepełnoletnia musi być zarejestrowana w strukturze pod rodzicem, jeśli jest on Członkiem Klubu.   

1.12. Członek Klubu może w terminie co najmniej siedmiu dni kalendarzowych odstąpić od rejestracji w Klubie bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty oraz bez podania przyczyny. Termin na skorzystanie z tego prawa liczy się od dnia rejestracji. Członek Klubu powinien powiadomić Betterstyle International Sp. zo.o. na piśmie o odstąpieniu. W takim przypadku powinna odkupić od Członka Klubu nadające się do sprzedaży produkty, materiały informacyjno-instruktażowe, próbki produktów lub zestawy prezentacyjne, nabyte od Betterstyle International. Betterstyle International zwróci Członkowi Klubu bez dokonania jakichkolwiek potrąceń, wszystkie kwoty wpłacone prze niego. Betterstyle International nie ma jednak obowiązku odkupienia produktów materiałów informacyjno- instruktarzowych, próbek produktów ani zestawów prezentacyjnych, jeśli nie są w stanie pierwotnym, to jest nie są nowe i nieużywane.    

2. NUMER REJESTRACYJNY   

2.1. Każdy Członek Klubu otrzymuje wraz z rejestracją jeden, indywidualny numer rejestracyjny, pod którym działa w Klubie.    

2.2. Jednemu Członkowi Klubu przysługuje tylko jeden numer rejestracyjny, ważna jest tylko pierwsza aktywna rejestracja, kolejne rejestracje dokonywane w trakcie aktywnej pierwszej rejestracji będą usuwane.      

2.3. Wszelkie przywileje, uprawnienia oraz świadczenia ze strony BetterStyle przypisane są do indywidualnego numeru rejestracyjnego Członka Klubu.    

2.4. Numer rejestracyjny Członka Klubu oraz prawa majątkowe z nim związane podlegają dziedziczeniu na zasadach określonych przez odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego  i zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.    

2.5. Zbycie numeru rejestracyjnego przez Członka Klubu może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą BetterStyle.
 

3. USTANIE, WYGAŚNIĘCIE CZŁONKOSTWA

3.1. Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku:   

 • złożenia przez Członka Klubu pisemnego zawiadomienia o rezygnacji z członkostwa – z datą otrzymania zawiadomienia przez BetterStyle,   
 • niezłożenia przez Członka Klubu żadnego zamówienia w żadnym miesiącu w ciągu  12 miesięcznego okresu członkowskiego – z datą pierwszego dnia po upływie wyżej wymienionego okresu,    
 • wykluczenia Członka z Klubu,   
 • śmierci Członka Klubu – Stałego Klienta/Niezależnego Przedstawiciela.    

3.2. Ustanie lub wygaśnięcie członkostwa nie wyłącza i nie ogranicza w żaden sposób odpowiedzialności Członka Klubu wobec BetterStyle.   

3.3. BetterStyle przysługuje prawo wykluczenia Członka z Klubu, ze  skutkiem natychmiastowym w przypadku:    

 • naruszenia zasad działania lub systemu sprzedaży (w tym sponsorowania) określonych w Regulaminie Klubu oraz Kodeksie Etycznym Członka Klubu,   
 • podjęcia działalności naruszającej interesy, dobre imię, pozycję rynkową, wizerunek BetterStyle lub Członków Klubu,   
 • prowadzenia działalności na rzecz lub na rachunek osób trzecich bez ich wiedzy lub zgody, (np. składanie zamówień, podejmowanie działań mających na celu dokonywanie zmian związanych z przenoszenie grup sponsorskich),   
 • podania nieprawdziwych danych, w tym dotyczących statusu prawnego, danych adresowych bądź innych danych dotyczących Członka Klubu,   
 • nieprzekazania BetterStyle informacji związanych ze zmianą statusu prawnego Członka Klubu (np. zamknięcie lub zawieszenie działalności gospodarczej).   

3.4. W przypadku rezygnacji, wygaśnięcia lub wykluczenia, Członek Klubu z datą usunięcia danych z konta traci wszelkie związane z członkostwem uprawnienia i przywileje, w tym premie i rabaty zgromadzone na koncie.   

3.5. BetterStyle może zawiesić Członka Klubu w jego prawach, w szczególności w przypadku powstania wątpliwości co do prawidłowego zgodnego z zasadami działania lub prowadzenia sprzedaży produktów BetterStyle.   

3.6. Zawieszenie członkostwa skutkuje automatycznym zawieszeniem prawa do dokonywania zakupów, sponsorowania oraz zawieszeniem uprawnień związanych z działalnością w Klubie. Zawieszenie trwa do czasu wyjaśnienia sytuacji, nie dłużej niż 6 miesięcy.    

3.7. W przypadku wykluczenia z Klubu lub złożenia przez członka Klubu rezygnacji z członkostwa, ponowne przyjęcie do Klubu może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty wykluczenia lub otrzymania przez BetterStyle pisemnego zawiadomienia o rezygnacji z członkostwa w Klubie. W takim przypadku ponowne przyjęcie do Klubu nastąpi po złożeniu nowego wniosku rejestracyjnego i jego akceptacji przez BetterStyle.

4. SYSTEM SPRZEDAŻY

4.1. Klub ma na celu promowanie sprzedaży bezpośredniej organizowanej przez BetterStyle i ułatwienie współpracy z firmą.   

4.2. Sprzedaż produktów BetterStyle następuje tylko poprzez sieci sprzedaży bezpośredniej, z pominięciem tradycyjnej sprzedaży detalicznej (np.: sklepy, bazary, targi), hurtowej, internetowej w tym aukcji internetowych, stron www, mediów społecznościowych itd.    

4.3. Sprzedaż produktów BetterStyle w jakiejkolwiek formie sprzecznej z istotą sprzedaży bezpośredniej uważane będzie za rażące naruszenie zasad uczestnictwa w Klubie.   

4.4. Zabrania się rozpowszechniania jakichkolwiek informacji o produktach, mogących wprowadzić konsumenta w błąd, jak również składania oświadczeń o ich leczniczym działaniu.    

4.5. Ogłoszenia i materiały reklamowe: Członek Klubu może korzystać wyłącznie  z wydawnictw, informatorów, broszur, książek, ulotek, witryn internetowych wydanych przez BetterStyle. Publikacje nie mogą być zmieniane i nie wolno ich używać w celu niezgodnym z ich przeznaczeniem. Własne materiały informacyjne czy ogłoszenia muszą być każdorazowo zatwierdzane przez BetterStyle.   

4.6. Członek Klubu ma prawo do swobodnego udzielania informacji o osobistych doświadczeniach z produktami w tym również na portalach społecznościowych,  z wyraźnym zaznaczeniem, iż jest to jego osobiste zdanie lub pogląd.   

4.7. Jakiekolwiek oświadczenia prasowe, dotyczące produktów lub sieci we wszelkiego rodzaju mediach (tradycyjnych lub elektronicznych) są zabronione; możliwe tylko  po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody kierownictwa BetterStyle. Członek Klubu ponosi wszelką odpowiedzialność, wynikającą z nieuczciwego postępowania rynkowego. Żadne konsekwencje z tego tytułu nie obciążają BetterStyle. Naruszenie niniejszego postanowienia będzie traktowane jako naruszenie istotnych postanowień Regulaminu.

5. GRUPA SPONSORSKA

5.1. Grupę Sponsorską tworzą Członkowie Klubu wprowadzani do Klubu przez działających już innych Członków Klubu.    

5.2. Każdy Członek Klubu ma prawo do sponsorowania i rozwoju sieci sprzedaży na zasadach określonych przez Plan Marketingowy BetterStyle. Sponsorowanie oznacza zapraszanie do współpracy osób do struktury danego Członka Klubu sprzedaży (Grupy Osobistej) na zasadach określonych przez Plan Marketingowy Betterstyle International (inaczej: rekrutowanie nowych osób do Klubu BetterStyle).   

5.3. Członek Klubu, który tworzy i rozwija sieć sprzedaży poprzez sponsorowanie, ma obowiązek szkolenia nowych osób, prezentowania produktów BetterStyle zgodnie z Regulaminem i zasadami obowiązującymi w BetterStyle, motywowania do budowy sieci sprzedaży.   

5.4. Członkowie Klubu nie mogą dokonywać jakichkolwiek działań związanych z przenoszeniem Grup Sponsorskich w całości lub w części (pod innego Sponsora).   

5.5. Członkowie Klubu nie mogą wykorzystywać sieci sprzedaży w celu promocji lub marketingu materiałów, produktów lub procedur w tym poprzez strony WWW, które nie zostały oficjalnie zaakceptowane przez Betterstyle International bądź są niezgodne z polityką bądź procedurami. 

5.6. Członkowie Klubu, są zobowiązani do uczestniczenia we wskazanych spotkaniach instruktażowych i konferencjach organizowanych przez BetterStyle, do dzielenia się z innymi Członkami Klubu doświadczeniami uzyskanymi we współpracy z BetterStyle i prezentowania ich na spotkaniach Członków Klubu.

6. KWESTIE FINANSOWE

6.1. Członkowie Klubu zobowiązani są do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań finansowych wobec BetterStyle.    

6.2. Członek Klubu nie jest uprawniony do podejmowania jakichkolwiek czynności w imieniu i na rzecz BetterStyle, w szczególności do zaciągania zobowiązań czy dokonywania rozporządzeń majątkowych.   

6.3. Członek Klubu jest uprawniony do uzyskiwania rabatów i bonusów za rozwój sieci sprzedaży.   

6.4. Bonusy za usługi marketingowe i rozwój sieci sprzedaży wypłacane są do 14 dni roboczych od daty wystawienia prawidłowej faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

7.1. Niezależny Przedstawiciel, który zarejestrował się z działalnością gospodarczą   i zgłaszający jej wpisanie na koncie, zobowiązany jest do dostarczenia do BetterStyle następujących dokumentów:    

 • zaświadczenie (kopii) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej   
 • Numer NIP   
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, że jest podatnikiem VAT lub nim nie jest, lub decyzja US lub ewentualnie VAT-R z prezentatą (datownikiem) przyjęcia przez US zgłoszenia    
 • numer konta (najlepiej dokument potwierdzający założenie konta) i nazwa banku (nr konta musi być zgłoszony w Urzędzie Skarbowym)   
 • upoważnienie dla BetterStyle do wystawiania faktur w imieniu Przedstawiciela (do pobrania w dokumentach w Strefie Przedstawiciela na stronie www.betterstyle.pl),   
 • zobowiązanie do podania pisemnej informacji o zawieszeniu, zakończeniu działalności lub przekroczeniu progu zwalniającego z VAT z wyprzedzeniem miesięcznym. W przeciwnym razie wszelkie korekty i wyjaśnienia przed Urzędem Skarbowym spoczywają na Przedstawicielu.

7.2. Dana działalność gospodarcza może zostać wpisana tylko na jednym numerze rejestracyjnym.   

7.3. Pierwsza faktura powinna być wystawiona do 4 –ego dnia następnego miesiąca z opisem: „za usługi marketingowe i rozwój sieci sprzedaży” (wpisując miesiąc i rok wystawienia faktury).   

7.4. Dopiero po wpisaniu Działalności Gospodarczej na konto Przedstawiciela faktury sprzedażowe i faktury za rozwój sieci będą wystawiane na wpisaną na koncie firmę.   

7.5. O wpisaniu Działalności Gospodarczej na konto członka Klubu decyduje data przesłania wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do jej wpisania.    

7.6. Wpis Działalności Gospodarczej nastąpi przez BetterStyle w ciągu 10 dni roboczych od momentu dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów.

8. REKLAMACJE

8.1. Reklamacje należy składać poprzez email na adres reklamacje@betterstyle.pl zgodnie z zasadami i drukiem zamieszczonym w Strefie Przedstawiciela.      

8.2. Do składanej reklamacji należy dołączyć wypełniony druk reklamacyjny zawierający:   

 • numer faktury, na której znajduje się reklamowany produkt,    
 • kod reklamowanego produktu/produktów,   
 • czytelne zdjęcie (zdjęcia)/filmik wadliwego produktu,   
 • deklaracje wymiany produktu lub zwrotu jego równowartości, która wiąże się z wystawieniem faktury korygującej (w tym zmniejszenia ilości punktów za dany produkt).   

8.3. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji firma prześle nowy produkt wraz z kolejnym zamówieniem albo jego równowartość zwróci na konto rabatowe Członka Klubu.    

8.4. Reklamacje zgłaszane niezgodnie z Regulaminem lub niespełniające wymogów oraz zgłoszone po terminie pozostaną bez rozpoznania.   

8.5. Termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia, tj wysłania pełnych danych zgodnie z punktem 8.2.

8.6. Rodzaje reklamacji i terminy zgłoszenia:

8.6.1. Gwarancja jakości 

 • Klient ma prawo do zwrotu kupionych towarów w terminie 14 dni od daty zakupu pod warunkiem, że produkt ten nie jest zniszczony, a w przypadku produktów do czyszczenia lub kosmetyków, zużyty nie więcej niż w jednej trzeciej swojej zawartości Członkowi Klubu
 • Członek Klubu zobowiązany jest zwrócić klientowi zapłaconą przez niego kwotę i przesłać produkt pocztą jako przesyłkę ekonomiczną do siedziby BetterStyle w Polsce w terminie 30 dni liczonych od dostarczenia produktu Przedstawicielowi wraz z wypełnionym drukiem reklamacji i kopią faktury.

8.6.2. Reklamacje wynikające z tytułu wad produktów

 • Reklamacje wynikające z tytułu wad produktów uwzględniane będą w terminie 12 miesięcy od daty zakupu Członkom Klubu BetterStyle przez firmę. 
 • Członkowie Klubu zobowiązani są do wysłania zdjęcia / filmu wadliwego produktu wraz z wypełnionym drukiem reklamacji. 
 • W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji firma prześle nowy produkt wraz z kolejnym zamówieniem lub jego równowartość zwróci na konto rabatowe Członka Klubu. W przypadku rezygnacji Członka Klubu z uczestnictwa w Klubie BetterStyle produkt zostanie dosłany.

8.6.3. Reklamacje ilościowe

 • Prosimy o sprawdzenie paczki w obecności kuriera, a w razie stwierdzenia braku produktu, o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Betterstyle.
 • Reklamacje ilościowe będą rozpatrywane wyłącznie w ciągu 3 dni od otrzymania paczki przez Przedstawiciela.
 • W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji firma prześle nowy produkt wraz z kolejnym zamówieniem lub zostanie wystawiona faktura korygująca.

9. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19 z późn. zm., zwana dalej „Ustawą”, a od 25 maja Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, str.1) zwane dalej „RODO” jest Betterstyle International Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (05-800), ul. 3 Maja 8 bud. C2 (KRS: 0000358833).    

9.1. Każdemu Członkowi Klubu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.   

9.2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rejestracji w Klubie. Dane są przetwarzane w celach związanych z przynależnością do Klubu. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

10. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   

10.1. Betterstyle International Sp. z o.o. powierza Członkom Klubu przetwarzanie danych osobowych w celach i zakresie określonych w Regulaminie Klubu BetterStyle, a Członek Klubu oświadcza, że będzie przetwarzać dane w zgodzie z przepisami Ustawy/RODO.    

10.2. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie postanowień niniejszego Regulaminu Klubu BetterStyle.    

10.3. Członek Klubu jest zobowiązany do:    

 • przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celu określonym powyżej,    
 • niepodejmowania żadnych działań mających na celu dalsze powierzenie lub udostępnienie danych w sposób nieprzewidziany w niniejszym Regulaminie lub na podstawie przepisów prawa,    
 • niezwłocznego zwrócenia danych osobowych po ustaniu współpracy z  Betterstyle International Sp. z o.o. (rezygnacji z uczestnictwa w Klubie), oraz do usunięcia tych danych ze wszystkich nośników danych, na których zostały zapisane. Betterstyle International Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli sposobów przetwarzania powierzonych danych. Członek Klubu ma obowiązek umożliwienia przeprowadzenia takiej kontroli niezwłocznie po wezwaniu.    

10.4. Członek Klubu zgadza się odpowiedzieć niezwłocznie na każde pytanie, jakie zada Betterstyle International Sp. z o.o. w związku z przetwarzaniem danych powierzonym na podstawie Regulaminu Klubu, w szczególności dotyczących zabezpieczeń danych osobowych stosowanych przez Członka Klubu.    

10.5. Betterstyle International Sp. z o.o. upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu i w zakresie wskazanym w Regulaminie Klubu, w szczególności w systemach informatycznych oraz w formie papierowej, jak również do udzielania dalszych upoważnień osobom współpracującym z Członkiem Klubu na podstawie umów cywilnoprawnych, pod warunkiem umownego zastrzeżenia, że te osoby będą przestrzegały wszystkich wymagań dotyczących przetwarzania danych, które dotyczą Członka Klubu, oraz pod warunkiem, że takie dalsze upoważnienie zostanie zaakceptowane przez Betterstyle International Sp. z o.o. W przypadku przesyłania plików zawierających dane osobowe, pliki te będą zabezpieczone podczas transmisji przez sieć publiczną za pomocą kryptograficznych środków ochrony danych osobowych.     

10.6. Betterstyle International Sp. z o.o. ma prawo wykluczyć Członka Klubu w przypadku, gdy będzie on przetwarzać dane osobowe sprzecznie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Klubu BetterStyle. Betterstyle International Sp. z o.o. nie jest odpowiedzialna za zobowiązania Członka Klubu w stosunku do osób trzecich wynikających z przetwarzania danych osobowych w sprzeczności z niniejszym Regulaminem Klubu, jak również za zobowiązania wobec osób, które Członek Klubu upoważnił do przetwarzania danych osobowych.    

10.7. Powyższe postanowienia nie powodują zwolnienia Członka Klubu z obowiązku zawarcia z osobą, której powierza dane do przetwarzania, pisemnej umowy powierzenia, określającej cel i zakres powierzenia przetwarzania danych.

11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

11.1. Członkowie Klubu mają prawo odstąpienia od umowy zakupu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.    

11.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Członek Klubu wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Członka Klubu weszła w posiadanie rzeczy.   

11.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Członek Klubu musi poinformować Betterstyle International Sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze  jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres:  ul. 3 Maja 8 bud. C2, 05-800 Pruszków lub pocztą elektroniczną na kontakt@betterstyle.pl).    

11.4. Członek Klubu może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (umieszczony na www.betterstyle.pl w Strefie dla Przedstawiciela), jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli Członek Klubu skorzysta z tej możliwości zostanie niezwłocznie przesłane mu potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłana została informacja dotycząca wykonania przysługującego Członkowi Klubu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.    

11.5. W przypadku odstąpienia umowy Betterstyle International zwraca Członkowi Klubu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Członka Klubu sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Betterstyle International), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Betterstyle International zostało poinformowane o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy zakupu.   

11.6. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Członka Klubu w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie ponosi on żadnych opłat w związku ze zwrotem należności.  Produkty muszą zostać odesłane lub przekazane na adres: Betterstyle International Sp. z o.o. ul. 3 Maja 8 bud. C2, 05-800 Pruszków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Członek Klubu poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz/rzeczy zostaną odesłane przed upływem terminu 14 dni. Członek Klubu będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.   

11.7. Członek Klubu odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające  z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy np.: stwierdzenia czy przedmiot działa prawidłowo.   
  

II. KODEKS ETYCZNY CZŁONKA KLUBU

Członek Klubu zobowiązuję się działać zgodnie z Regulaminem Klubu, a w szczególności: 

1. Dokłada najwyższej staranności i rzetelności w obsłudze swoich klientów oraz członków swojej Grupy Sponsorskiej.

2. Prezentuje produkty Betterstyle zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami sprzedaży bezpośredniej. Nie będę sprzedawać produktów Betterstyle poprzez punkty sprzedaży detalicznej, hurtowej, bazarowej, sklepy internetowe, aukcje internetowe, media społecznościowe itp.  oraz w inny sposób sprzeczny z istotą sprzedaży bezpośredniej lub niniejszym Regulaminem. 

3. Przedstawia możliwości działania w Klubie w sposób uczciwy i zgodny z Materiałami Betterstyle, do których należą: Plan Marketingowy i inne bieżące materiały firmowe.

4. Nie nakłania ani bezpośrednio, ani pośrednio innych Członków Klubu do zmiany ich Sponsora ani do współpracy z inną niż Betterstyle firmą sprzedaży bezpośredniej.

5. Dba o wizerunek własny, jak i produktów i usług Betterstyle.

6. Od poziomu Starszego Menagera Niezależny Przedstawiciel nie uczestniczy aktywnie w działaniach konkurencyjnych wobec Betterstyle International w jakiekolwiek formie z innymi osobami i firmami sprzedaży bezpośredniej.

7. Przestrzega przepisów wynikających z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

8. Postępuje również zgodnie z „Kodeksem Sprzedaży Bezpośrednia PSSB”, znajdującego się na stronie https://pssb.pl/o-stowarzyszeniu/kodeks-pssb.